ĐĂNG KÝ THÔNG TIN HƯỚNG DẪN


  Họ và tên:          
  Địa chỉ 1:        
  Địa chỉ 2:          
  Thành phố:          
  Bang:                Mã Zipcode:          
Địa chỉ email:           (Để gửi thông báo về đăng ký của Quý vị)
Số điện thoại:           (Để gửi liên hệ với Quý vị)
Yêu cầu hướng dẫn tư vấn về:          Ủy quyền
 Chứng thực
 Sao y bản chính
 Chứng nhận bản dịch
 Hộ tịch
 Lý lịch tư pháp

Yêu cầu tư vấn soạn thảo văn bản:          Có yêu cầu

Nội dung yêu cầu:        
  (Yêu cầu về ủy quyền/chứng thực/xác nhận và dịch thuật)


Dịch vụ bưu điện gửi về Việt Nam:          Không sử dụng
 Có sử dụng (vui lòng cung cấp địa chỉ và số điện thoại của người nhận)

Địa chỉ ở Việt Nam:        
Số điện thoại ở Việt Nam:        
  contact

Embassy of Vietnam

1233 20th St NW, Suite 400 - Washington, DC 20036

Tel: (202)

Consular emergency:      - (202)

                                               

Fax: (202) 861-0917

info@vietnamembassy.us (for general information)

postservice@vietnamembassy.us (for consular affairs)

 

;